Studie.no

Informasjon og fakta om høyere utdanning

Faglige krav til et norsk universitet er bl.a. at det har minst fem utdanningstilbud som gir mastergrad, og at det har en jevn produksjon av kandidater både på høyere og lavere grad innen disse fagtilbudene. Institusjonen må også ha fire separate doktorgradsløp med jevn produksjon av kandidater. Inndelingen i høgskoler og universiteter i Norge er slik at begge typer institusjoner gir samme kvalifikasjoner. Det er kun antall doktorgradsstudier som skiller dem, noe som er særnorsk.

Frister med studie i utlandet

Finn ut hvordan du får godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Her har du tilgang til alle universitetene og høgskolene i Norge. Høgskolene deles i følgende grupper:

Vitenskapelige høgskoler

En vitenskapelig høgskole i det norske utdanningssystemet er en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor et snevrere fagområde, med samme type ansvar og fullmakt for utdanning, forskning og forskerutdanning. Statusen som vitenskapelig høgskole oppnås gjennom akkreditering av NOKUT.

Statlige høgskoler

Dagens statlige høgskoler er et resultat av sammenslåingen av vel 200 høgskoler under reformen av 1994, hvor distriktshøgskoler, lærerhøgskoler og handelshøgskoler ble slått sammen til høgskolesentre.

Etatsintern utdanning på høgskolenivå

Omfatter utdanning på høgskolenivå for Forsvaret og Politiet.

Private høgskoler

Private høgskoler eies av private organisasjoner og finansieres gjennom undervisning og donasjoner. Kostnaden for utdanning i private høgskoler er høyere enn i offentlig høgskole.

Høgskoler med akkrediterte enkeltstudier

Private institusjoner som ikke er akkreditert, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning, kan kalle seg høgskole.

Andre høgskoler

Ulike typer private utdanningstilbud.

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!