Informasjon og fakta om høyere utdanning

Faglige krav til et norsk universitet er bl.a. at det har minst fem utdanningstilbud som gir mastergrad, og at det har en jevn produksjon av kandidater både på høyere og lavere grad innen disse fagtilbudene. Institusjonen må også ha fire separate doktorgradsløp med jevn produksjon av kandidater. Inndelingen i høgskoler og universiteter i Norge er slik at begge typer institusjoner gir samme kvalifikasjoner. Det er kun antall doktorgradsstudier som skiller dem, noe som er særnorsk.

Universiteter og høgskoler tilbyr utdanning på en lang rekke fagområder. Den laveste graden er bachelor og kan oppnås etter tre års studier. Deretter kan en ta en mastergrad etter ytterligere to år. Dersom en ønsker utdanning med ytterligere fordypning, kan en ta en doktorgrad, noe som innebærer selvstendig forskningsarbeid som munner ut i en omfattende avhandling.

Universitetene er statlige institusjoner, mens høgskolene er drevet på forskjellige måter. En del av høgskolene er offentlige, mens andre er private. Blant de private finner en utdanning med og uten statsstøtte, med og uten eksamensrett.

Mulighetene for lån til utdanning er forskjellige, men alle universitetene og de aller fleste høgskolene er godkjente for lån i Lånekassen.

Det er viktig at du orienterer deg grundig om studiested og utdanning du vil søke. I lista over linker finner du flere som du kan ha nytte av. Bruk nettet og spør!

Frister med studie i utlandet

Finn ut hvordan du får godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Her har du tilgang til alle universitetene og høgskolene i Norge. Høgskolene deles i følgende grupper:

Vitenskapelige høgskoler

En vitenskapelig høgskole i det norske utdanningssystemet er en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor et snevrere fagområde, med samme type ansvar og fullmakt for utdanning, forskning og forskerutdanning. Statusen som vitenskapelig høgskole oppnås gjennom akkreditering av NOKUT.

Statlige høgskoler

Dagens statlige høgskoler er et resultat av sammenslåingen av vel 200 høgskoler under reformen av 1994, hvor distriktshøgskoler, lærerhøgskoler og handelshøgskoler ble slått sammen til høgskolesentre.

Etatsintern utdanning på høgskolenivå

Omfatter utdanning på høgskolenivå for Forsvaret og Politiet.

Private høgskoler

Private høgskoler eies av private organisasjoner og finansieres gjennom undervisning og donasjoner. Kostnaden for utdanning i private høgskoler er høyere enn i offentlig høgskole.

Høgskoler med akkrediterte enkeltstudier

Private institusjoner som ikke er akkreditert, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning, kan kalle seg høgskole.

Andre høgskoler

Ulike typer private utdanningstilbud.