Studie.no

JURIDISKE FAG OG SAMFUNNSFAG

Universitetene og høgskolene har forskjellig praksis på områdene juridiske fag og samfunnsfag, noen velger å introdusere samfunnsfag sammen med psykologi, som vi skal se. Du kan velge mellom ulike utdanningstilbud, som bachelor i jus, master og ph.d i rettsvitenskap, og ulike årsstudier. Som jurist har du kompetanse til å løse tvister, ulike juridiske problemer i privat og offentlig virksomhet. Du kan håndtere konflikter i private rettsforhold, etablere, organisere og styre virksomheter, håndtere selskapsovertakelser, fusjoner og andre virksomhetsrelaterte transaksjoner. Med en fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Historie har vi sett nærmere på under Historie, filosofi, religion og idéfag.

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger.

Samfunnsøkonomi

Som samfunnsøkonom ser du et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet, og kan jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi kan være hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser brukes, mens makroøkonomi kan bety at du ser på større enheter, f.eks. sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon.

Sosialantropologi

Antropologi er studiet av mennesket, og er et vidtspennende fagområde som omfatter en rekke disipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen. Sosialantropologi er grenen som omfatter det sammenlignende studiet av sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og andre kulturelle ytringer som ideer og etikk, symboler, ideologi og religion osv. I Norge er faget ofte blitt kalt etnografi, mens i andre land kan du møte betegnelser som kulturantropologi og etnologi.

Sosiologi

Som sosiolog er du opptatt av forholdet mellom mennesket og samfunnet, hvordan mennesker påvirker samfunn, og hvordan samfunn påvirker enkeltmennesker gjennom ulike sosialiseringsprosesser – altså interaksjonsprosesser mellom individer og grupper.

Statsvitenskap

Som statsviter vet du hvordan samfunnet og politikken er organisert, hvordan maktforholdene er og hvordan politikk utformes, påvirkes, gjennomføres og virker. Spørsmålene som skal besvares er mange, hvem har politisk makt i Norge og i resten av verden, og hvorfor har de det? Hva er det som gjør at ikke alle land blir demokratiske? Hvordan kan vi si at flertallet har rett til å styre over mindretallet? Hvorfor stemmer folk som de gjør?

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!