Studie.no

HISTORIE, FILOSOFI, RELIGION OG IDEFAG

Historie som fag er læren om det som har skjedd, kunnskap om menneskenes fortid, slik dette tolkes av ettertiden. I faglig forstand betegner historie det vitenskapelige studiet av fortidens samfunn. Akademisk er historie det forskningsfeltet som søker å skape en sammenhengende fremstilling og en systematisk analyse av fortidens hendelser. 

Kunnskap om filosofi, religion og samfunn er nøkkelen til å forstå en verden der ulike trosretninger, livssyn og tenkemåter lever side om side.

Filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom. Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og prosessene i den, samt å utlede og begrunne forskrifter for leveregler.
I moderne språkbruk viser begrepet filosofi til flere tradisjoner som stort sett har eksistert uavhengig av hverandre, blant annet østasiatisk filosofi, som innbefatter kinesisk, japansk og koreansk tradisjon, indisk filosofi og vestens filosofi.

Religion er menneskers forhold til noe som de anser for å være hellig, absolutt, åndelig eller guddommelig. En vanlig definisjon av religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr, hvor den troende mener å kunne kommunisere med slike overnaturlige vesener. Dette kan skje i form av bønn, offer eller andre rituelle handlinger.

Idéhistorie er en gren av historieforskningen som systematisk studerer teorier, ideologier eller internaliserte tenkemåter som gjør seg gjeldende, dominerer eller brytes med hverandre innenfor et samfunn eller en kulturkrets. Faget kan deles inn i politisk, filosofisk, religiøs og litterær idéhistorie avhengig av hvilket område den retter seg mot, men fagets styrke ligger først og fremst i studiet av sammenhenger mellom disse områdene. 

Med en slik bakgrunn kan du gå inn i en rekke forskjellige yrker, som f.eks.:

Arkeolog

Som arkeolog driver du med utgravninger eller registrering av eldre levninger, beskriver og analyserer funn, eller beskriver kulturen og samfunnet for den tidsepoken et funn er datert til.
Alle arkeologiske kulturminner blir fredet og arkeologene blir ofte brukt når det planlegges bygging av hus, veier og annet. Arkeologer kan ofte ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent eller rådgiver.

Byantikvar

Som byantikvar er du kulturminneforvalter, antikvarisk sakkyndig, kulturminnerådgiver eller –konsulent, og er en offentlig tjenestemann tilknyttet enkelte norske kommuner. Du er kommunens rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, anlegg og miljøer. Du kan også ha enkelte forvaltningsoppgaver.

Diakon

Som diakon er du opprinnelig en ordinert person i en kristen kirke, i rangordning under prest og biskop. Hvorvidt du er ordinert eller ikke, avhenger av trossamfunnet.

Etnolog

Som etnolog er du opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Etnologisk forskning er inndelt i felt som byggeskikk, jordbruk, redskapsbruk, håndverk, kosthold og folkedrakt, og senere temaer som individ og kollektiv, natur og kultur.

Filosof

Som filosof stiller du de store, abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmålene, og forsøker å finne en universell løsning. Du er gjerne opptatt av sentrale begreper innen ulike vitenskaper og vitenskapelig virksomhet, og kan samarbeide med andre profesjoner og disipliner som politisk filosofi, sosial-filosofi, feministisk filosofi, språkfilosofi osv.

Historiker

Som historiker søker du kunnskap om hvordan livet har variert til ulike tider og i forskjellige samfunn, for å forstå hvordan verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen. Dramatiske begivenheter som krig og revolusjoner, hverdagslige situasjoner som familieliv og daglig arbeid, gir oss en pekepinn på hvordan og hvorfor vi lever slik vi gjør i dag. 


Idéhistoriker

Som idehistoriker er du opptatt av utviklingen i menneskets måte å forholde seg til andre mennesker og til naturen opp gjennom historien. Du studerer teorier, ideologier eller mentaliteter som gjør seg gjeldende innenfor et samfunn eller kulturkrets, og du er opptatt av hva det forteller om tiden og omgivelsene på den tiden dette ble publisert.

Kunsthistoriker

Som kunsthistoriker har du kunnskap om ulike former for kunst fra oldtiden og frem til i dag. Det innebærer alle tradisjonelle kunstformer som maleri, arkitektur og skulptur. I tillegg har du kunnskap om nyere kunstfelt som video, foto, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging vil også inngå som arbeidsfelt for en kunsthistoriker. 

Kateket

Som kateket har du ansvaret for undervisningsarbeid i menighet, og jobber også med holdningsskapende arbeid for å formidle kristen tro. Det er vanlig at kateketen også driver ledertrening og rekruttering av frivillige til arbeid i kirken. Du jobber i tett samarbeid med menighetsrådet for å bygge opp menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne.

Prest 

Som prest kan du arbeide i ulike sammenhenger, i menighet, på sykehus, som misjonær, i forsvaret, i fengsel eller på gata osv. Du arbeider både i det fortrolige hvor du snakker med mennesker i sorg og glede, og det offentlige hvor du forkynner evangeliet, deler ut nattverd og forretter dåp. Som prest opererer du i livets grensesituasjoner, som fødsel, krise, omvendelse og død.

Paleontolog

Som paleontolog har du som geolog eller biolog tatt en videreutdanning, og har spesialisert deg innen mikropaleontologi hvor du studerer fossilene, eller palynologi hvor du studerer fossile pollen og sporer. Ved å studere fossilene eller bergartene får paleontologen informasjon om alderen på bergarter, innsikt i dyrefossiler eller langtidsendringer i klima- og miljøforhold.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!