Studie.no

Oslo Kunstfagskole

Mulighetene:

Fagoversikt
Undervisningen veksler mellom felles instruksjoner og teoretisk/praktisk undervisning. Det gis veiledning og individuell oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes behov og ståsted. Ved felles gjennomganger og gruppe-evalueringer trenes studentene i kommunikasjon, analyse og egenvurdering.
Den enkelte student må velge fordypning/spesialisering både det første og andre året ved skolen. Det vil i enkelte perioder tilbys valgfag på tvers av fordypninger og årstrinn.
1. ÅR
Det første året velger man mellom to fordypninger:
1 A og B Hovedvekt på tegning og farge der tredimensjonal form og romforståelse inngår som en del av studiet. Det arbeides med bevisstgjøring og holdning til fagområdene og utvikling av et felles faglig språk – kommunikasjon, begreper og fagterminologi.
• Anatomi, aktstudier og croquis
• Male- og tegneteknikker (akryl, tempera, olje, kull, pastell, tusj og blyant)
• Fargeteori
• Begreper, analyse – abstraksjon
• Tredimensjonal form – formgiving
• Idéutvikling – prosess, fordypning og prosjekt
• Materiallære
• Rom – generell romforståelse, billedrom og perspektiv
• Komposisjon og billedspråk
• Foto – dokumentasjon eget arbeid
1 C
Hovedvekt på foto og bildebehandling og innføring i animasjon. I tillegg gis innføringer i tegneteknikk, fargelære, form, flate og rom med målsetting å lære den enkelte student å se, analysere, formulere.
• Foto – analogt (inkl. mørkerom) og digitalt
• Lyslære
• Bildebehandling (Photoshop) og grunnleggende datalære
• Visuell kommunikasjon – bilde og tekst
• Animasjon
• Fargeteori
• Male- og tegneteknikker
• Materiallære
• Form
KUNSTHISTORIE (FELLES)
En dag i uken benyttes til kunsthistorie og i løpet av det første året dekkes fra de første tider frem til og med modernismen. Studentene arbeider med semesteroppgaver og/eller har avsluttende prøver. Undervisningen legges opp i samspill med de øvrige aktiviteter innen tegning og farge.
2. ÅR
Det andre året skal studenten lære seg å anvende ervervet kunnskap, samt stimuleres til videre utforskende arbeidsrutiner og man velger mellom 3 fordypninger.
Skoleåret avsluttes med en hovedoppgave og utstilling for alle fordypningene.
2 A
Hovedvekt legges på videreutvikling av kunnskaper fra første studieår gjennom fordypning. I løpet av året vil studentene også bli presentert for en rekke visuelle teknikker og medier som representerer noe av bredden i dagens visuelle uttrykk.
2 B
FORDYPNING MALERI
De arbeides primært med maleri, men en dag pr. uke i snitt er satt av til tegning/andre teknikker. Undervisningen vil være rettet mot et mer kunnskapsfokusert studium med individuell veiledning. Evnen til å kunne problematisere og teoretisere de valg man gjør er viktige for å kunne belyse eget arbeid.
2 C
FORDYPNING FOTO
Det arbeides videre med fotografiet og dets muligheter så vel analogt som digitalt. Bildebehandling og 2 og 3 dimensjonal animasjon. Temaer:
• Maleri
• Tegning
• Tredimensjonal form
• Arkitektur / rom / design
• Materialkurs – farge og tredimensjonal form
• Foto / Mørkerom / bildebehandling
• Video – inkl. redigering
• Animasjon – 2 og 3 D
• Tegneserie / illustrasjon
• Grafikk
• Skrivekurs
• Presentasjon / dokumentasjon
• Prosjekt – Hovedoppgave
• Utstilling

NY FORDYPNING FRA HØSTEN 2006;
SCENOGRAFI
Scenografi er et forstudium til høyere utdanning innen scenografi, teatermaleri, arkitektur og annen to- eller tredimensjonal kunst. Deler av undervisningen knyttes til teater- og konsertprosjekter med andre utdanninger på NISS, noe som gir studentene en unik mulighet til å prøve ut ideer i virkelighetsnære og realistiske sammenhenger. Fordypningen er åpen for søkere fra førsteåret på Oslo Kunstfagskole eller tilsvarende utdanning.

KUNSTHISTORIE
En dag i uken brukes til teoriforelesninger, presentasjoner, galleribesøk etc. I løpet av det andre året gjennomgås kunsthistorien fra modernismen og frem til dagens aktuelle utstillinger i inn og utland. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen, og arbeider med semesteroppgaver.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 05 75 50

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!