Nordland Kunst- og Filmhøgkole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

En ny generasjon kunstnere og filmskapere! Våger du å ta spranget?

Nordland kunst- og filmskole, – et springbrett til Høyere utdanning innenfor billedkunst og film og andre og beslektede fagområder.

Skolen har som hovedmål å gi en 2-årig utdanning innen de visuelle kunstfagene billedkunst eller film. Skolen formidler praktisk og teoretisk kunnskap i et dynamisk spenningsfelt mellom: – Film og kunst – tradisjon og nyskaping, samt alle grenseoverskridende og hybride uttrykk innenfor dette feltet. (www.kunstfilm.no).

Studieprogram – 1. år
Undervisningen ved Nordland kunst- og filmskole er i hovedsak modulbasert og prosjektorientert. Det første året deltar studentene på en rekke kurs der de blir introdusert for ulike metoder, virkemidler og teknikker innen de visuelle kunstfagene. Det blir lagt vekt på den kreative prosessen, eksperimentering, selvstendig uttrykk og tenkingen bak metoder fremfor produksjon av ferdige arbeider. Undervisningen veksler mellom fagspesifikke kurs, som er relatert til de ulike fagområdene kunst og film, samt tverrfaglige kurs der studentene ved de 2 fagområdene går sammen.
Felles kurs og prosjekter:
Kunstnerisk utrykk der ulike fagdisipliner griper over i hverandre er blitt et begrep i dagens kunstverden. I de tverrfaglige kursene blir det lagt vekt på å gi en bred forståelse av generelle metoder, muligheter, virkemidler, ideer og billedproblematikk, som er felles for de visuelle kunstfagene. Innenfor fellesfag gis det kurs og undervisning innenfor områdene:

Tegning – Foto – Video – Farge/Lys – Animasjon – Rom – Installasjon – Eksperimentell film

Avdeling Kunst :
Ved kunstavdelingen introduseres studentene overfor et mangfold av visuelle uttrykk. Undervisningen er prosessorientert og det legges vekt på eksperimentering med ideer og teknikker innen områdene:

2-Dimensonale uttrykk: Tegning – Maleri – Grafikk
3-Dimensjonale uttrykk: Skulptur – Rom – Installasjon
Bevegelige bilder: Performance – Video

Avdeling Film:
Ved filmavdelingen ønsker man å stimulere til økt filmforståelse, samt gi en introduksjon til filmens egenart. Alle sider ved filmproduksjon blir belyst, uansett sjanger, form og stil. Det gis en innføring i fortellerteknikk og bruk av tekniske verktøy, i tillegg til at det gis kurs innenfor:

– Eksperimentell film
– Dokumentarfilm
– Fiksjonsfilm

Teoriundervisning:
Teori- og historieundervisningen er felles og har en sentral plass i utdanningen. Undervisningen tar sikte på å gi studentene basiskunnskap om de viktigste linjene, epokene og grunnelementene innenfor film- og billedkunstens historie. Undervisningen er ikke kronologisk, men tematisk lagt opp med spesiell vekt på samtidskunsten. Målet er å skape begrepsforståelse, samt å stimulere og oppøve studentens evne til refleksjon: – i forhold til eget arbeid, historie og egen samtid. Undervisningen veksler mellom intensive teorikurs med foredrag innen kunst- og filmteori, teori som er naturlig integrert del i den øvrige undervisningen og kveldsforedrag. Teoriundervisningen utgjør totalt 6 uker i løpet av skoleåret.

Evaluering:
Evalueringen bygger på engasjement og deltagelse i undervisningen, samt kvaliteten av elevarbeidene.

Studieprogram – 2. år
Det 2. året er undervisningen i større grad fokusert mot de to fagavdelingene: Film og kunst. Undervisningen gir en naturlig påbygning og fordypning innen fagområdene som studentene ble introdusert for det 1.året. Det blir lagt sterkere vekt på selvstendighet i arbeidsprosessen, samt det personlige uttrykket hos den enkelte student.

Felles kurs og prosjekter:
Det arrangeres ulike tverrfaglige kurs og prosjekter innen film- og kunstavdelingen, men i langt mindre omfang enn 1. året. Kursene vil variere noe fra år til år.

Avdeling Kunst:
Ved kunstavdelingen veksler undervisningen mellom intensive kurs og perioder med selvstendig arbeid der studentene får oppfølging og personlig veiledning. Konsentrasjon, fordypning, refleksjon og utvikling av personlig uttrykk er nøkkelbegreper for undervisningen 2.skoleår. Det gis veiledning innenfor:

2-Dimensonale uttrykk: Tegning – Maleri – Grafikk – Foto
3-Dimensjonale uttrykk: Skulptur – Installasjon/Rom – Form
Bevegelige bilder: Performance – Video – Digital videoredigering

Avdeling Film:
Undervisningen veksler mellom fagspesifikke kurs og produksjon av egne filmer. Hver enkelt student regisserer sine egne filmer og benytter medstudenter i andre fagfunksjoner. All produksjon skjer med veiledning av profesjonelle filmskapere. Forhold som originalitet, filmatisk egenart og historieformidling står sentralt. Det gis kurs og veiledning innenfor områdene:

– Manus/idéutvikling
– Regi
– Foto/lyssetting
– Klipp
– Lyd

Teoriundervisning:
I teori- og historieundervisningen skjer det en naturlig progresjon og fordypning fra 1. året. Hovedfokus blir lagt på samtidskunsten og fordypning innen filmanalyse for filmstudentene.

Undervisningen veksler mellom intensive teorikurs med foredrag innen kunst- og filmteori, teori som er naturlig integrert i den øvrige undervisningen og kveldsforedrag,. Teoriundervisningen utgjør ca 4 uker i løpet av et skoleår.

Evaluering:
Det legges vekt på egenutvikling og selvstendige initiativer der hver enkelt student følges opp gjennom personlig og gruppebasert veiledning. Evalueringen bygger på kvaliteten i studentenes arbeid, samt deltagelse i undervisningen.

Nordland kunst- og filmskole nyter i dag stor anerkjennelse i norske og internasjonale fagmiljøer. Skolen har de siste årene markert seg på en rekke filmfestivaler og kunstutstillinger. I tillegg har flere av studentenes filmer vunnet både norske og internasjonale priser.

Nordland kunst- og filmskole gir en unik utdanning i det den orienterer seg mot studentenes behov for eksperimentering, utprøving og utforsking innen kunst- og filmfaget. Dette har de siste årene gitt svært gode resultater.

Studentene ved skolen betaler ikke skolepenger, men har i dag rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Skolen eies og drives Nordland fylkeskommune, med tilskudd fra Troms fylkeskommune, Finmark fylkeskommune og Staten.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:0047 76 06 63 60

Bildegalleri